Skip to main content

کنسانتره میوه

کنسانتره میوه
نام محصول Brix pH Acidity

کنسانتره سیب

70+1

3/6-4

1-2

کنسانتره آلبالو

65+1

2/7-3/7

3-7

کنسانتره انگور

70+1

3-4

0/8-1/2

کنسانتره انار

65+1

2/5-3/5

3/4-7

کنسانتره چغندر

65+1

4+2

3/5+0/5

کنسانتره خرما

70+1

3+4

1+0/5

با توجه به میوه های مختلف پارامترهای فوق ممکن است تغییر کند

بسته بندی کنسانتره میوه

نام کنسانتره نوع بسته بندی
در بشکه های فلزی
دمای نگهداری
( درجه سانتیگراد )
وزن خالص
( کیلوگرم )
وزن نا خالص
( کیلوگرم )
ظرفیت کانتینر40 فوتی
حمل با کامیون ( بشکه )
ظرفیت کانتینر 20 فوتی
حمل با کشتی ( بشکه )
کنسانتره آب سیب کیسه های غیر اسپتیک- 4> 1% + 275 1% + 286 80

76

کنسانتره آب انگور

کیسه های غیر اسپتیک

4>

1% + 275

1% + 286

80

76

کنسانتره آب آلبالو

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 268

1% + 279

80

76

کنسانتره آب انار

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 268

1% + 279

80

76

کنسانتره آب چغندر قرمز

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 268

1% + 279

80

76

کنسانتره خرما

کیسه های غیر اسپتیک

4> 

1% + 275

1% + 286

80

76

بسته بندی با کیسه های اسپتیک 220 لیتری نیز موجود می باشد

شرایط نگهداری بدلیل بسته بندی استریل دمای محیط ۲۰ درجه سانتیگراد و انبار مسقف می باشد.    


اسانس میوه

اسانس میوه
تمام اسانس هاي توليد شده در شركت شهدايران از بهترين انواع ميوه ها طي فرايند تغليظ حاصل مي گردند . از آن جمله مي توان به اسانسهاي سيب،انگور،آلبالو و انار اشاره كرد.

بسته بندی اسانس میوه

نوع بسته بندی
در بشکه های فلزی یا پلاستیکی
دمای نگهداری
( درجه سانتیگراد )
وزن خالص
( کیلوگرم )
وزن نا خالص
( کیلوگرم )
ظرفیت کانتینر40 فوتی
حمل با کامیون ( بشکه )
ظرفیت کانتینر 20 فوتی
حمل با کشتی ( بشکه )
کیسه های غیراسپیک 7> 203 بشکه فلزی 219
بشکه پلاستیکی 212
80 72

Extracting Of The Nature’s Excellence