بسته بندی کنسانتره میوه

انواع بسته بندی کنسانتره میوه


نام کنسانتره نوع بسته بندی
در بشکه های فلزی
دمای نگهداری
( درجه سانتیگراد )
وزن خالص
( کیلوگرم )
وزن نا خالص
( کیلوگرم )
ظرفیت کانتینر40 فوتی
حمل با کامیون ( بشکه )
ظرفیت کانتینر 20 فوتی
حمل با کشتی ( بشکه )
کنسانتره آب سیب کیسه های غیر اسپتیک- 5< 1% + 275 1% + 289 80

76

کنسانتره آب انگور

کیسه های غیر اسپتیک

5

1% + 275

1% + 289

80

76

کنسانتره آب آلبالو

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 268

1% + 283

80

76

کنسانتره آب انار

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 268

1% + 283

80

76

کنسانتره آب چغندر قرمز

کیسه های غیر اسپتیک

18-

1% + 265

1% + 280

80

76

بسته بندی با کیسه های اسپتیک 220 لیتری نیز موجود می باشد