کنسانتره میوه

کنسانتره میوه از جمله محصولات صادراتی شرکت شهد ایران می باشد که در انواع ذیل تولید می شود.


نام محصول Brix pH Acidity

کنسانتره سیب

70+2

3/6-4

1-2

کنسانتره آلبالو

65+2

2/7-3/7

3-7

کنسانتره انگور

70+2

3-4

0/8-1/2

کنسانتره انار

65+1

2/5-3/5

3/4-7

کنسانتره چغندر

65+2

4+2

3/5+0/5

با توجه به میوه های مختلف پارامترهای فوق ممکن است تغییر کند