اخبار
مزایدات

شرایط مزایده فروش میوه سردرختی آلبالو و آلو

متقاضیان محترم مزایده مورخ ۹۷/۲/۲۶ خواهشمند است پس از مطالعه شرایط ذیل پیشنهادات خود را ارائه فرمائید  :

از شرکت کنندگان دعوت می شود جهت بازدید از درختــــان میوه باغ واحد 2 شرکت شهد ایران ( سهامــی عام ) واقع در مشهد ، کیلومتر ۳۵ جاده قوچـان ، جنب شهرک گلبهار ، بین ساعت ۹/۰۰ الـــی ۱۶/۰۰ از مورخ ۹۷/۲/۲۳ الـــی ۹۷/۲/۲۵ جهت بازدید مراجعه داشته باشند . 

۱ –  قیمت ها بصورت عدد و حروف بدون قلم خوردگی و خوانا در پاکات دربسته با ذکر نام باشد .

 

۲ –  پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۲/۲۶ ساعت ۱۲/۰۰ به واحد بازرگانی –  مالــی شرکت ، واقع در کیلومتر ۵ جاده مشهد – قوچان ، مقابل آزادی ۱۳۵ ارائه دهید و رسید دریافت نمایید .

 

۳ – پاکات در ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه «بیست وششم » بازگشایی می شود و تا عصر همان روز اعلام نتیجه خواهد شد .

 

۴ –  قیمت فروش روی درخت به صورت کلی می باشد ، لــذا هرکدام از پیشنهادات خرید آلبالو و آلو را بصورت مجـزا ارائه فرمایند .

 

۵ – مبلغ سپرده شرکت در مزایده بحساب تجارت مرکزی مشهد به شماره   ۴۰۰۰۲۵۸۴۳  واریز و یــا چک بین بانکی در وجه شرکت شهد ایران ( سهامی عام ) تهیه شود .

الف ) باغ آلبالو واریته ( سیگانی ، اردی ، بوترمو ) به مساحت تقریبی ۶۵ هکتار مبلغ               ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

ب ) باغ آلو ( سانتاروزا ) به مساحت تقریبی ۵ هکتار مبلغ                                                                      ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 

۶ - شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

 

۷ - پیشنهادات مبهم و مشروط ، فاقد سپرده پذیرفته نمیشود .

 

۷ -  مبالغ واریزی پس از عقد قرارداد با نفر برنده به سایرین برگردانده می شود .

 

۹ -  مورد مزایده از جهت کمیت و کیفیت مشخصات نوع ارزش به رویت کامل خریداران رسیده است .

 

۱۰-  پس از موعد مقرر هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نمی شود .

 

۱۱ – برنده اول بایستی حداکثر تا 2 روز کاری بهمراه ضمانتنامه های لازم جهت عقد قرارداد در شرکت حاضر شوند .

 

۱۲ – چنانچه برنده یا برندگان مناقصه در موعد اعلام شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد .

 

 

 

فرم پیشنهاد قیمت خرید آلبالو

 

:نام ونام خانوادگی/ نام شرکت  :                                                                                 شماره ملی/ کد اقتصادی :                                                               تلفن :                               

آدرس :

کل میوه آلبالوی باغ روی درخت به عدد                                                          به حروف         

خریدارم .

 

                                                                    

 

 امضاء / مهر

 

  

-----------------------------------------------------------------------

 

 

فرم پیشنهاد قیمت خرید آلو

 

:نام ونام خانوادگی/ نام شرکت  :                                                                                  شماره ملی/ کد اقتصادی :                                                               تلفن

آدرس :

کل میوه آلوی باغ روی درخت به عدد                                                                    به حروف         

خریدارم .

 

  

امضاء / مهر

چاپ