پوره میوه

انواع پوره های تولیدی و صادراتی این شرکت بشرح ذیل می باشد :.


شرح Single Strength Double Strength
Brix pH Acidity Brix pH Acidity
پوره سیب Min 10 3/7+05 0/18-0/4 32-34 3/7+0/5 0/4+0/64
پوره گلابی Min 13 +2 3/7+0/5 0/18-0/4 28-30 +0/5 0/4+0/64
پوره آلو زرد Min 9 3/8+0/5 0/6-0/9 28-30 3/8+0/5 1/8+2/2
پوره زرد آلو Min 10 4/9+0/3 0/2-0/3

28-30 4/5+0/5 0/7+1/2
پوره هلو Min 9 4/75+0/5 0/5-0/7 28-30 4/75+0/5 0/9+1/4
با توجه به میوه های مختلف پارامترهای فوق ممکن است تغییر کند