آب میوه

انواع آب میوه های طبیعی تولیدی


نام محصول بسته بندی Brix pH Acidity
آب انگور 100%  طبیعی پاکت دوی پک 180 گرمی 15 3/2-3/8 0/4-0/5
آب سیب 100%  طبیعی پاکت دوی پک 180 گرمی 12 3/5-3/9 0/3-0/4
آب آلبالو طبیعی پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 12

2/8-3/8 0/5-0/7