نوشیدنی های بدون گاز میوه محتوی قطعات طبیعی میوه

نوشیدنی بدون گاز در برند های گلدیس هانی و بنیس


با نام تجاری گلدیس
نام محصول بسته بندی Brix pH Acidity
نوشیدنی بدون گاز آناناس محتوی قطعات طبیعی آناناس فوطی 240 میلی لیتر 12/5-13/5 3-3/8 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز هلو محتوی قطعات طبیعی هلو فوطی 240 میلی لیتر 12/5-13/5 3-3/8 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز پرتقال محتوی پاپ طبیعی پرتقال فوطی 240 میلی لیتر 12/5-13/5 3-3/8 0/3-0

با نام تجاری گلدیس
نام محصول بسته بندی< Brix pH Acidity
نوشیدنی بدون گاز سیب نارگیل پاکت دوی پک 180 گرمی 12 3-3/8 0/1-0/2
نوشیدنی بدون گاز هلو< پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی< 12 3-3/8 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز سیب موز پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی

13 3-4 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز پرتقال پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 11 2/5-3/5 0/3-0/4

با نام تجاری هانی
نام محصول بسته بندی Brix pH Acidity
نوشیدنی بدون گاز انار پاکت دوی پک 180 گرمی 11 2/4-4 0/35-0/5
نوشیدنی بدون گاز شش میوه

پاکت دوی پک 180 گرمی 11 2/5-4 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز سیب پاکت دوی پک 180 گرمی 11 2/8-4 0/11-0/25
نوشیدنی بدون گاز آلبالو پاکت دوی پک 180 گرمی 11 2/5-4

0/25-0/45
نوشیدنی بدون گاز سیب موز پاکت دوی پک 180 گرمی 12

3-4 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز پرتقال پاکت دوی پک 180 گرمی 11 2/5-3/5 0/3-0/4

نوشیدنی بدون گاز انگور پاکت دوی پک 180 گرمی 11

2/8-4 0/12-0/25

با نام تجاری بنیس
نام محصول بسته بندی Brix pH Acidity
نوشیدنی بدون گاز پرتقال پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 11 2/5-3/5 0/3-0/4
نوشیدنی بدون گاز سیب موز پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 12 3-4 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز شش میوه پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 11 2/8-4 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز انگور پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 11 2/8-4 0/12-0/25
نوشیدنی بدون گاز سیب پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 11 2/8-4 0/11-0/25
نوشیدنی بدون گاز سیب انبه پرتقال پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 11 2/5-3/5 0/15-0/25
نوشیدنی بدون گاز آلبالو

پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی 11 2/5-4 0/25-0/45
نوشیدنی بدون گاز هلو

پاکت های دوی پک 180 گرمی و 280 گرمی