بسته بندی پوره میوه

توليد انواع پوره هاي ميوه به شرح زير مي باشد:


غلظت پوره تغلیظ شده نوع بسته بندی
در بشکه های فلزی
دمای نگهداری
( درجه سانتیگراد )
وزن خالص
( کیلوگرم )
وزن نا خالص
( کیلوگرم )
ظرفیت کانتینر40 فوتی
حمل با کامیون ( بشکه )
ظرفیت کانتینر 20 فوتی
حمل با کشتی ( بشکه )
1 % + 29 کیسه های اسپتیک   کیسه های غیراسپی اسپتیک  30->غیر اسپتیک 18 2% + 220 2% + 237 80 72