افتخارات

شرکت شهد ایران دارای 79 محصول استاندارد است و نخستین شرکت در صنایع غذایی ایران است که در سال 1374 به استاندارد بین الملل ISO دست یافته است و در سال 1382 آن را به ویرایش 2000 ارتقاء داده است . همچنین در سال 1382 با هدف ارتقاء هرچه بیشتر کیفیت محصولات خویش موفق به دریافت گواهینامه HACCP شده است .

این شرکت در سال های گذشته مفتخر به اخذ عناوین صادرکننده نمونه و واحد نمونه تولیدی کشور شده است .

افتخارات

 • صادرکننده نمونه سال 1371 از طرف وزارت صنایع و معادن
 • صادرکننده نمونه سال 1374 از طرف وزارت صنایع و معادن
 • واحد تولیدی برتر سال 1374 از طرف مدیر کل صنایع استان خراسان
 • واحد نمونه سال 1374 از طرف دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران
 • تقدیر نامه دریافت گواهینامه کیفیت ISO در سال 1375 از طرف مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان خراسان
 • واحد نمونه تولیدی و صادراتی سال 1375 از طرف ریاست محترم جمهور
 • واحد نمونه سال 1377 از طرف مدیرکل استاندارد و تحقیقات استان خراسان
 • صادرکننده نمونه سال 1377 از طرف مدیرکل استاندارد و تحقیقات استان خراسان
 • واحد نمونه تولیدی سال 1377 از طرف استاندار خراسان
 • واحد نمونه کشوری سال 1378 از طرف رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات
 • تقدیر نامه مدیر برتر واحد تولیدی استان خراسان در سال 1378 از طرف مدیر کل صنایع
 • صادر کننده نمونه سال 1378 از طرف استاندار استان خراسان
 • واحد تولیدی منتخب سال 1379 از طرف مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان
 • صادر کننده نمونه سال 1379 از طرف استاندارد و رئیس کمیته توسعه صادرات
 • صادر کننده سال 1380 از طرف مدیر کل استاندارد و تحقیقات استان خراسان
 • صادرکننده نمونه سال 1381 از طرف استاندار استان خراسان
 • واحد نمونه سال 1382 از استاندار استان خراسان
 • واحد نمونه سال 1382 از طرف وزارت صنایع و معادن
 • صادر کننده نمونه سال 1383 از طرف بانک توسعه صادرات ایران
 • واحد منتخب سال 1383 از طرف اداره استاندارد و تحقیقات استان خراسان
 • صادر کننده نمونه سال 1384 از طرف وزارت صنایع و معادن
 • واحد نمونه سال 1384 از طرف استاندارد و رئیس سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی
 • تولید کننده برتر سال 1385 از طرف فراکسیون صنایع غذایی مجلس و دفتر فن آوری ریاست جمهور
 • تولید کننده برتر سال 1385 از طرف فراکسیون صنایع غذایی مجلس و دفتر فن آوری ریاست جمهور